Loading...
你的位置: 首页> 关于我们> 公告信息
公告信息   Notices info
广安思源农村商业银行股份有限公司 关于董事辞职的公告
发布时间:2017-05-23 09:17:02 点击量:

广安思源农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本行近日收到董事周海先生的书面辞呈,周海先生因工作单位变动原因申请辞去本行董事及各专门委员会委员职务。根据本行章程规定,周海先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。周海先生辞职后在本行不再任职。

本行董事会谨向周海先生在任职期间为本行所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

 

                                              广安思源农村商业银行股份有限公司董事会

                                                             2017年5月23日